REGULAMIN RECYCLING CENTER

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: http://recyclingcenter.pl.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

1) Dane Osobowe – wszelkie dane osobowe Użytkownika podawane w chwili Rejestracji w Serwisie oraz na etapie późniejszym, przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Umowy.

2) Dokumenty – dostępne w Serwisie projekty standardowej dokumentacji dotyczącej gospodarowania odpadami, możliwe do wykorzystania i spersonalizowanego wygenerowania przez Użytkownika po wprowadzeniu istotnych, z punktu widzenia danego dokumentu, danych.

3) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika w Serwisie, w którym należy podać Dane Osobowe.

4) Konto – indywidualne Konto Użytkownika, udostępniane za pomocą Loginu oraz hasła, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Konto przeznaczone dla dostawców odpadów jest bezpłatne. Konto przeznaczone dla odbiorców odpadów stanowi Konto Premium, a jego aktywacja jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5) Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie Rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika.

6) Materiały – wszelkie treści umieszczane i generowane przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności Oferty i Dokumenty.

7) Oferta – ogłoszenie Użytkownika, będącego dostawcą odpadów skierowane do Użytkowników, będących odbiorcami odpadów, wskazujące na rodzaj odpadów (domowe, biurowe, produkcyjne), ich kategorie, ilość i proponowane miejsce odbioru, zmierzające do zawarcia Transakcji z Użytkownikiem będącym odbiorcą odpadów.

8) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.

9) Serwis – serwis internetowy Recycling Center, znajdujący się pod adresem http://recyclingcenter.pl, przeznaczony dla wszystkich uczestników rynku gospodarowania odpadami - dostawców oraz podmiotów zajmujących się ich odbiorem, przetwarzaniem, recyklingiem oraz unieszkodliwianiem, umożliwiający Użytkownikom będącym dostawcami lub odbiorcami odpadów wzajemne zawieranie Transakcji on-line.

10) Serwis płatności elektronicznych - serwis płatności elektronicznych, znajdujący się na stronie http://www.przelewy24.pl/ lub inny wskazany przez Usługodawcę, służący do wykonywania płatności w ramach realizacji Umowy. Regulamin oraz Cennik Serwisu płatności elektronicznych znajduje się pod adresem http://www.przelewy24.pl/ Użytkownik Serwisu, akceptując niniejszy Regulamin, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z Regulaminem oraz Cennikiem Serwisu płatności elektronicznych i je akceptuje.

11) Transakcja – stosunek prawny między Użytkownikiem będącym dostawcą odpadów, a Użytkownikiem będącym odbiorcą odpadów, powstały poprzez zaakceptowanie Oferty umieszczonej w Serwisie, przy czym Transakcję stanowi zazwyczaj umowa sprzedaży bądź zamiany odpadów, na warunkach szczegółowo opisanych w Ofercie.

12) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili zakończenia Rejestracji.

13) Usługi – usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikowi wszystkich funkcjonalności Serwisu, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach realizacji Umowy.

14) Usługodawca – Instytut Badań i Wdrożeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-637) ul. Teofila Firlika 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452661, posiadająca nr REGON: 321343295, NIP: 851-316-81-40, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym, adres e-mail: kontakt@recyclingcenter.pl, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu.

15) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na podstawie darmowego Konta, przeznaczonego dla dostawców odpadów bądź na podstawie Konta Premium, przeznaczonego dla odbiorców odpadów.

§ 3.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym dokonania skutecznej Rejestracji, niezbędne jest łącznie:

1) połączenie z siecią Internet,

2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

3) korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności, zabrania się wystawiania Ofert dotyczących odpadów, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w udostępnianych przez niego Materiałach jakichkolwiek wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania, a także spamu lub niezamówionych informacji handlowych.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w udostępnianych przez niego Materiałach, treści kłamliwych, wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie Materiały umieszczone przez niego w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

7. Użytkownik ma prawo edycji umieszczonych przez siebie w Serwisie Materiałów poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie.

§ 5.

Rejestracja Użytkowników w Serwisie.

Opłaty.

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja Użytkownika, będącego dostawcą odpadów, polega na wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://recyclingcenter.pl/register-choice, w którym Użytkownik wskazuje następujące informacje:

1) aktualny adres e-mail, stanowiący Login Użytkownika,

2) hasło.

3. Rejestracja Użytkownika, będącego odbiorcą odpadów, polega na wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://recyclingcenter.pl/register-choice, w którym Użytkownik wskazuje następujące informacje:

1) aktualny adres e-mail, stanowiący Login Użytkownika,

2) hasło,

3) imię i nazwisko bądź nazwę firmy, która będzie realizować Transakcje dotyczące odbioru odpadów,

4) nr NIP,

5) adres i telefon,

6) zakres działalności,

7) logo firmy.

4. Informacje podane podczas Rejestracji stanowią Dane Osobowe Użytkownika.

5. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika

6. Wysyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik:

1) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Umowy,

2) oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz je akceptuje,

3) oświadcza, iż podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i kompletne,

4) oświadcza, iż dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu,

5) oświadcza, iż Materiały Użytkownika umieszczane w Serwisie będą zgodne z prawem i nie będą naruszały praw osób trzecich,

6) jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie Materiałów lub Danych Osobowych niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,

7) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy Rejestracji adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

7. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi zakończenie procesu Rejestracji w przypadku Użytkownika będącego dostawcą odpadów. Z chwilą zakończenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem będącym dostawcą odpadów, a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług na czas nieokreślony.

8. W celu zakończenia procesu Rejestracji, Użytkownik będący odbiorcą odpadów, dokonuje wyboru Konta Premium funkcjonującego w ramach Serwisu. Do wyboru Użytkownika pozostają następujące Konta:

1) Premium 1 – Konto umożliwiające zawarcie Transakcji w odpowiedzi na, co najwyżej, 40 Ofert dotyczących odbioru odpadów miesięcznie.

2) Premium 2 – Konto umożliwiające zawarcie Transakcji w odpowiedzi na nieograniczoną liczbę Ofert dotyczących odbioru odpadów, a także generowanie Dokumentów oraz korzystanie z Analiz finansowych i efektywnościowych Transakcji.

9. Opłata za korzystanie z Serwisu wynosi:

1) dla Konta Użytkownika będącego dostawcą odpadów – 0 zł miesięcznie,

2) dla Konta Użytkownika będącego odbiorcą odpadów „Premium 1” - 250 złotych miesięcznie,

3) dla Konta Użytkownika będącego odbiorcą odpadów „Premium 2” - 400 złotych miesięcznie.

10. Po dokonaniu wyboru Konta Premium 1 lub Premium 2, Użytkownik dokonuje płatności:

1) za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych Przelewy24, lub

2) przelewem na następujący nr rachunku bankowego 87 1090 2268 0000 0001 2176 1737 .

11. Z chwilą uiszczenia opłaty wskazanej w ust. 9 pkt 2 i 3 powyżej, w sposób określony w ust. 10 powyżej, proces Rejestracji zostaje zakończony, a pomiędzy Użytkownikiem Konta Premium 1 lub Premium 2, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług na czas określony 1 (słownie: jednego) miesiąca, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w ramach Konta Premium 1 lub Premium 2.

12. W celu przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kolejny 1 (słownie: jeden) miesiąc, Użytkownik Konta Premium 1 lub Premium 2 uiszcza na rzecz Usługodawcy opłatę wskazaną w ust. 9 pkt 2 i 3 powyżej, w sposób określony w ust. 10 powyżej przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy – okres przedłużony rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu wcześniej opłaconego okresu.

§ 6.

Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. W toku Rejestracji Użytkownik ma możliwość złożenia wyraźnego oświadczenia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, bez podania przyczyny. W przypadku nie złożenia przez Użytkownika wskazywanego oświadczenia – rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po upływie terminu 14 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę (na adres: Instytut Badań i Wdrożeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin lub adres e-mail: kontakt@recyclingcenter.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się w Załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej: http://recyclingcenter.pl. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał Usługodawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie od Umowy odstąpi - Użytkownik zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.

§ 7.

Korzystanie z Serwisu.

1. Z chwilą zawarcia Umowy lub po upływie terminu 14 dni od daty zawarcia Umowy, w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 powyżej, Użytkownik, będący dostawcą odpadów uzyskuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:

1) możliwość definiowania odpadów domowych, biurowych i produkcyjnych i uzyskiwania wiedzy na temat ich przechowywania i przetwarzania,

2) możliwość tworzenia, edytowania i usuwania Ofert skierowanych do Użytkowników, będących odbiorcami odpadów, wskazujących na rodzaj odpadów (domowe, biurowe, produkcyjne), ich kategorie, ilość i proponowane miejsce odbioru,

3) możliwość zawierania Transakcji z Użytkownikami posiadającymi Konto Premium 1 lub Premium 2.

2. Z chwilą zawarcia Umowy lub po upływie terminu 14 dni od daty zawarcia Umowy, w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 powyżej, Użytkownik będący odbiorcą odpadów, posiadający Kontro Premium 1 uzyskuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:

1) możliwość wyszukiwania Ofert złożonych przez innych Użytkowników Serwisu według określonych kryteriów,

2) możliwość akceptowania konkretnej Oferty złożonej przez innego Użytkownika Serwisu dotyczącej odbioru określonych odpadów,

3) możliwość zawierania Transakcji z Użytkownikiem będącym dostawcą odpadów na warunkach określonych przez Użytkownika w Ofercie,

4) możliwość planowania trasy odbioru odpadów od różnych Użytkowników oraz podmiotów niebędących Użytkownikami, a także optymalizacji kosztów transportu, dokonane w oparciu o podane przez Użytkownika dane na temat warunków technicznych pojazdu (rodzaj naczepy, ładowność, średnie spalanie itp.), danych geolokalizacyjnych (wskazanie adresu odbioru odpadów lub zaznaczenie na mapie), a także tonażu i kubatury Oferty.

3. Z chwilą zawarcia Umowy lub po upływie terminu 14 dni od daty zawarcia Umowy, w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 powyżej, Użytkownik będący odbiorcą odpadów, posiadający Kontro Premium 1 uzyskuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:

1) możliwość wyszukiwania Ofert złożonych przez innych Użytkowników Serwisu według określonych kryteriów,

2) możliwość akceptowania konkretnej Oferty złożonej przez innego Użytkownika Serwisu dotyczącej odbioru określonych odpadów,

3) możliwość zawierania Transakcji z Użytkownikiem będącym dostawcą odpadów na warunkach określonych przez Użytkownika w Ofercie,

4) możliwość planowania trasy odbioru odpadów od różnych Użytkowników oraz podmiotów niebędących Użytkownikami, a także optymalizacji kosztów transportu, dokonane w oparciu o podane przez Użytkownika dane na temat warunków technicznych pojazdu (rodzaj naczepy, ładowność, średnie spalanie itp.), danych geolokalizacyjnych (wskazanie adresu odbioru odpadów lub zaznaczenie na mapie), a także tonażu i kubatury Oferty,

5) możliwość spersonalizowanego generowania dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami, dokonanego w oparciu o dostępne w Serwisie projekty standardowych Dokumentów dotyczących gospodarowania odpadami,

6) możliwość dokonywania Analiz finansowych i efektywnościowych przeprowadzonych oraz potencjalnych Transakcji.

4. Informacje zawarte w opisie Oferty mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5. Wystawiając Ofertę Użytkownik wyraża zgodę na jej publikację w Serwisie.

§ 8.

Wypowiedzenie Umowy.

Blokada i usunięcie Konta.

1. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika Konta Premium 1 lub Konta Premium 2 podczas trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego nie powoduje zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty.

2. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na zobowiązania Użytkowników powstałe na gruncie określonych Transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu w okresie przed wypowiedzeniem Umowy.

3. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Użytkownika działań godzących w wizerunek, renomę lub idee Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia z Użytkownikiem okoliczności popełnienia ww. naruszeń lub działań.

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Użytkownik kontynuuje naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa bądź kontynuuje działalność godzącą w wizerunek, renomę lub idee Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Użytkownika.

6. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę. O fakcie zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na adres e-mail podany podczas Rejestracji. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej Opłaty za korzystanie z Serwisu.

7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 11 niniejszego Regulaminu.

§ 9.

Dane osobowe.

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi Załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.

§ 10.

Odpowiedzialność.

1. Usługodawca zapewnia i gwarantuje, iż Usługi na rzecz Użytkowników Serwisu będą świadczone z najwyższą starannością. Usługodawca nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

2) nieprawidłową konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu,

3) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego lub awarii sieci energetycznej,

4) treść oraz formę Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,

5) zachowanie Użytkowników w ramach Serwisu,

6) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Transakcji przez Użytkowników,

7) następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,

8) jakość, bezpieczeństwo lub legalność odpadów stanowiących przedmiot Transakcji,

9) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

10) zdolność Użytkowników będących dostawcami odpadów do sprzedaży odpadów oraz wypłacalność Użytkowników będących odbiorcami odpadów umożliwiającą ich kupno,

11) jakiekolwiek koszty związane z realizacją Transakcji, w tym opłaty za transport i dostarczenie odpadów,

12) uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przedmiotu Transakcji,

13) skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych, a także opłaty pobrane przez Serwis płatności elektronicznych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela Serwisu płatności elektronicznych.

4. Bez względu na wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy zawarte powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów, w tym Ofert zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów, w tym Ofert w przypadku zamieszczania treści wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. Usunięte Materiały, w tym Oferty nie mogą zostać przywrócone.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu oraz do jego całkowitej likwidacji.

6. Usługodawca oświadcza, iż nie jest stroną Transakcji ani jakichkolwiek stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą na gruncie przedmiotowych Transakcji i stosunków prawnych.

7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw powstałe w związku z :

1) umieszczeniem przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek Materiałów, w tym Ofert, w tym w szczególności Materiałów i Ofert niezgodnych z prawdą

2) nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem Transakcji przez Użytkownika, lub

3) naruszaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub

4) naruszaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika -

Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§ 11.

Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres: ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin bądź w formie elektronicznej na adres: kontakt@recyclingcenter.pl.

2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

1) wskazują aktualne dane Użytkownika, w tym jego Login,

2) złożone zostały na odpowiedni adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 1 powyżej,

3) zawierają przyczynę złożenia reklamacji, określoną w sposób jasny i przejrzysty,

4) określają zakres działań, których wykonania Użytkownik żąda,

5) dotyczą kwestii, za które, w ramach funkcjonowania Serwisu odpowiada Usługodawca.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w ust. 2 powyżej.

4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Użytkownik zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

8. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik ma możliwość skorzystania z sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych..

§ 12.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem http://recyclingcenter.pl/regulamin, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Regulamin jest również przesyłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.

2. Niniejsze Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

2) Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji. Użytkownik zostanie poinformowany po zmianie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.

4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik poinformuje Usługodawcę (na adres: Instytut Badań i Wdrożeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin lub adres e-mail: kontakt@recyclingcenter.pl) o swojej decyzji, co jest równoznaczne z:

1) wypowiedzeniem Umowy - w przypadku Użytkownika będącego dostawca odpadów,

2) kontynuowaniem Umowy do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego na dotychczasowych warunkach - w przypadku Użytkownika Konta Premium 1 lub Premium 2.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO